Bộ tem với khuôn khổ 43x32mm, do họa sỹ Tô Minh Trang (Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam) thiết kế tràn lề, được cung ứng trên mạng lưới bưu chính công cộng từ ngày 22/1/2021 đến ngày 31/12/2022.

Với ý tưởng xuyên suốt của Đại hội XIII: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, họa sỹ đã thể hiện mẫu tem bằng phong cách đồ họa với màu sắc rực rỡ, tươi sáng.

Tem. Bưu chính,Đại hội Đảng
Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng thực hiện nghi thức ký phát hành đặc biệt bộ tem.

Nổi bật ở trung tâm mẫu tem, trên nền cờ Đảng, cờ Tổ quốc là hình ảnh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh - người sáng lập, dẫn dắt và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam trên con đường đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Bên trái mẫu tem là con số XIII tượng trưng cho Đại hội lần thứ XIII của Đảng với các nhiệm vụ trọng tâm: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy ý chí, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; Tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; Xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định; Phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Tem. Bưu chính,Đại hội Đảng
Mẫu tem “Chào mừng Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIII”.

Theo lãnh đạo Bộ TT&TT, việc phát hành bộ tem góp phần tuyên truyền sâu rộng, làm cho cán bộ, Đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức đầy đủ, sâu sắc lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, khẳng định vai trò, uy tín, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trải qua các kỳ Đại hội.

 

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân sẽ phát huy mạnh mẽ lòng yêu nước, tinh thần dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và giá trị văn hoá, sức mạnh con người Việt Nam.

Tem. Bưu chính,Đại hội Đảng
Phong bì Ngày phát hành đầu tiên.

Từ khi thành lập đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam đã trải qua 12 kỳ Đại hội: từ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ I năm 1935 đến Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII năm 2016.

“Vào mỗi kỳ Đại hội kể từ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng, Bưu điện Việt Nam đều phát hành tem chào mừng thể hiện khí thế thi đua sôi nổi, sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, xây dựng Chủ nghĩa xã hội, những thành quả to lớn của Cách mạng Việt Nam”, đại diện Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam cho biết.

Tem. Bưu chính,Đại hội Đảng
Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng tặng Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng tranh tem “Chào mừng Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIII”.

Các bộ tem chào mừng Đại hội Đảng đã được Bưu chính Việt Nam phát hành thời gian qua gồm: “Đại hội Đảng Lao động Việt Nam lần thứ III”, phát hành ngày 4/9/1960; “Đại hội IV Đảng Cộng sản Việt Nam”, phát hành ngày 10/12/1976; “Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ V (bộ 1)”, phát hành ngày 15/2/1982; “Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ V (bộ 2)”, phát hành ngày 27/2/1982; “Đại hội VI Đảng Cộng sản Việt Nam”, phát hành ngày 20/11/1986; “Chào mừng Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ VII”, phát hành ngày 19/5/1991; “Chào mừng Đại hội lần thứ VIII Đảng Cộng sản Việt Nam”, phát hành ngày 3/2/1996; “Chào mừng Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ IX”, phát hành ngày 18/4/2001; “Chào mừng Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ X”, phát hành ngày 3/2/2006; “Chào mừng Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XI”, phát hành ngày 5/1/2011; “Chào mừng Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XII”, phát hành ngày 18/1/2016.

Bình Minh