Quyết định thành lập và ban hành quy chế hoạt động của khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Quảng Ninh vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành.

cách mạng 4.0,thương mại điện tử
Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Quảng Ninh có nòng cốt là các tổ chức khoa học công nghệ và doanh nghiệp tham gia đầu tư nghiên cứu, phát triển công nghệ cao trong lĩnh vực nông nghiệp. (Ảnh minh họa)

Theo quy chế hoạt động, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Quảng Ninh với nòng cốt là các tổ chức khoa học công nghệ và các doanh nghiệp tham gia vào đầu tư nghiên cứu, phát triển công nghệ cao trong lĩnh vực nông nghiệp; tiếp nhận chuyển giao, ứng dụng công nghệ cao để sản xuất ra các sản phẩm nông nghiệp có năng suất chất lượng và giá trị gia tăng cao.

Xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao để nhân rộng vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của tỉnh Quảng Ninh, vùng Trung du miền núi phía Bắc và vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.

Một trong những nhiệm vụ chủ yếu của khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Quảng Ninh là thực hiện các hoạt động nghiên cứu ứng dụng, thử nghiệm, trình diễn mô hình sản xuất sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, phục vụ phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao cho tỉnh, vùng và cả nước.

Khu cũng có nhiệm vụ liên kết các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng công nghệ cao, sản xuất sản phẩm ứng dụng công nghệ cao trong lĩnh vực nông nghiệp; tham gia đào tạo nhân lực công nghệ cao trong lĩnh vực nông nghiệp cho tỉnh, vùng và cả nước; tổ chức sự kiện, hội chợ, triển lãm, trình diễn công nghệ, sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Cùng với đó, thu hút nguồn đầu tư, nhân lực công nghệ cao trong và ngoài nước thực hiện hoạt động ứng dụng công nghệ cao trong khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Quảng Ninh.

 

Tại quyết định thành lập, Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Quảng Ninh cập nhật tên và nhu cầu sử dụng đất của khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Quảng Ninh vào quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, kế hoạch sử dụng đất tỉnh 5 năm 2021 - 2025 và quy hoạch, kế hoạch có liên quan theo đúng quy định của pháp luật về đất đai và quy hoạch. Quản lý và sử dụng đất đai theo đúng quy định.

UBND tỉnh Quảng Ninh cũng chịu trách nhiệm quyết định tổ chức quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Quảng Ninh đảm bảo nguyên tắc tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, không tăng đầu mối quản lý và phát sinh biên chế.

Ban hành cơ chế, chính sách thu hút đầu tư và phát triển khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Quảng Ninh theo đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật; chỉ đạo việc lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Quảng Ninh...

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và Thủ tướng Chính phủ về quản lý, tổ chức triển khai hoạt động của khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Quảng Ninh, đảm bảo khu được quản lý, vận hành và hoạt động theo đúng mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ được quy định trong quy chế. 

Chương trình chuyển đổi số quốc gia đã xác định nông nghiệp là 1 trong 8 lĩnh vực cần ưu tiên chuyển đổi số. Cụ thể, chuyển đổi số lĩnh vực này bao gồm việc phát triển nông nghiệp công nghệ cao theo hướng chú trọng nông nghiệp thông minh, nông nghiệp chính xác, tăng tỷ trọng của nông nghiệp công nghệ số trong nền kinh tế.

Chương trình cũng nêu rõ: Thực hiện chuyển đổi số trong nông nghiệp phải dựa trên nền tảng dữ liệu. Theo đó, sẽ tập trung xây dựng các hệ thống dữ liệu lớn của ngành như về đất đai, cây trồng, vật nuôi, thủy sản; xây dựng mạng lưới quan sát, giám sát tích hợp trên không và mặt đất phục vụ các hoạt động nông nghiệp; thúc đẩy cung cấp thông tin về môi trường, thời tiết, chất lượng đất đai để người nông dân nâng cao năng suất và chất lượng cây trồng, hỗ trợ chia sẻ các thiết bị nông nghiệp qua các nền tảng số...

Vân Anh

Chính thức vận hành Cổng hỗ trợ hộ sản xuất nông nghiệp trên sàn thương mại điện tử

Chính thức vận hành Cổng hỗ trợ hộ sản xuất nông nghiệp trên sàn thương mại điện tử

Cổng thông tin điện tử hỗ trợ sản xuất nông nghiệp trên sàn thương mại điện tử tại địa chỉ tmdt.mic.gov.vn vừa chính thức được khai trương. Kênh kết nối này sẽ là công cụ giúp các hộ sản xuất nông nghiệp giảm khoảng cách về kỹ năng số.