Bổ sung 4 nhóm nhiệm vụ cho Sở TT&TT Lạng Sơn

Mới đây, UBND tỉnh Lạng Sơn đã có quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở TT&TT tỉnh Lạng Sơn. Mục đích là để Sở TT&TT Lạng Sơn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức theo đúng các văn bản pháp luật hiện hành của cơ quan nhà nước cấp trên và đáp ứng yêu cầu thực tiễn hiện nay, nhất là trong bối cảnh tiến trình chuyển đổi số quốc gia, chương trình chuyển đổi số tỉnh Lạng Sơn đang được đẩy nhanh.

Theo quyết định mới sẽ có hiệu lực từ ngày 10/12, Sở TT&TT Lạng Sơn là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, có chức năng tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về chuyển đổi số; chính quyền số; kinh tế số; xã hội số; cửa khẩu số; an toàn, an ninh thông tin, đô thị thông minh; báo chí; xuất bản; hạ tầng số (hạ tầng kết nối băng 2 rộng, hạ tầng điện toán đám mây và các nền tảng số (nền tảng quốc gia về danh tính số, địa chỉ số; các nền tảng cung cấp công nghệ như dịch vụ); bưu chính; viễn thông; tần số vô tuyến điện; CNTT; điện tử; phát thanh và truyền hình; thông tin đối ngoại; bản tin thông tấn; thông tin cơ sở; quảng cáo trên báo chí, trên môi trường mạng, trên xuất bản phẩm và quảng cáo tích hợp trên các sản phẩm, dịch vụ bưu chính, viễn thông, CNTT.

cách mạng 4.0
Quyết định 33 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở TT&TT tỉnh Lạng Sơn sẽ có hiệu lực từ ngày 10/12 tới.

Như vậy, so với quy định hiện hành, Sở TT&TT Lạng Sơn được bổ sung các chức năng tham mưu chuyển đổi số, chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, cửa khẩu số, đô thị thông minh, hạ tầng số, các nền tảng số và an toàn, an ninh thông tin. Về nhiệm vụ, Sở TT&TT Lạng Sơn có thêm 4 nhóm nhiệm vụ về hạ tầng số, chuyển đổi số, phát triển đô thị thông minh và an toàn, an ninh thông tin.

Lạng Sơn sẽ có hệ thống mạng lưới IoT quan trắc môi trường 

Trong đó, về phát triển đô thị thông minh, Sở TT&TT có trách nhiệm triển khai áp dụng Khung tham chiếu CNTT-TT (ICT) phát triển đô thị thông minh tại tỉnh Lạng Sơn; Tham mưu thực hiện về phân cấp quản lý cơ sở dữ liệu đô thị, chia sẻ dữ liệu công cộng, điện toán đám mây và dùng chung hạ tầng ICT trong đô thị thông minh theo quy định chung của Bộ TT&TT; Tham mưu tổ chức thực hiện thí điểm triển khai, sử dụng các sản phẩm và dịch vụ đô thị thông minh do các doanh nghiệp trong nước phát triển; phối hợp với các Sở, ngành, cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện thí điểm phát triển đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh.

 

Đồng thời, chủ trì, phối hợp xây dựng mô hình quản lý liên thông về dân cư, đất đai, giao thông, quy hoạch đô thị và đầu tư xây dựng tại các khu vực thí điểm đô thị thông minh; Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố tham mưu phát triển hạ tầng ICT, chỉ đạo các doanh nghiệp ICT đảm bảo sẵn sàng hạ tầng ICT thiết yếu phục vụ phát triển đô thị thông minh.

Cơ sở để Lạng Sơn bổ sung phát triển đô thị thông minh vào các nhiệm vụ của Sở TT&TT là Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Quyết định 950 ngày 1/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018 - 2025 định hướng đến năm 2030 (Đề án 950).

Trong Đề án 950, Thủ tướng Chính phủ đã xác định mục tiêu tổng quát là phát triển đô thị thông minh bền vững ở Việt Nam hướng tới tăng trưởng xanh, phát triển bền vững, khai thác, phát huy các tiềm năng và lợi thế, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực; khai thác tối ưu hiệu quả tài nguyên, con người, nâng cao chất lượng cuộc sống, đồng thời đảm bảo tạo điều kiện đối với các tổ chức, cá nhân, người dân tham gia hiệu quả nghiên cứu, đầu tư xây dựng, quản lý phát triển đô thị thông minh; hạn chế các rủi ro và nguy cơ tiềm năng; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và các dịch vụ đô thị; nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế, hội nhập quốc tế.

Trên cơ sở Đề án này, cuối tháng 12/2020, UBND tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Quyết định số 2750/QĐ-UBND ngày 28/12/2020 Phê duyệt Đề án xây dựng đô thị thông minh tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025. Tỉnh hiện đang triển khai Trung tâm điều hành đô thị thông minh tại UBND thành phố Lạng Sơn. Tính đến tháng 9/2021, đã thi công và kết nối các dịch vụ thông minh và UBND thành phố Lạng Sơn đã ban hành quyết định thành lập Ban Chỉ đạo quản lý, vận hành và Kế hoạch vận hành thí điểm.

Trong các tháng cuối năm nay, một trong những việc sẽ được Sở TT&TT Lạng Sơn là xây dựng hệ thống mạng lưới IoT quan trắc môi trường và hệ thống mạng lưới giám sát khai thác mỏ tỉnh Lạng Sơn sử dụng công nghệ số.

Vân Anh

Phát triển đô thị thông minh phải gắn kết chặt với quá trình chuyển đổi số địa phương

Phát triển đô thị thông minh phải gắn kết chặt với quá trình chuyển đổi số địa phương

Theo Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Huy Dũng, trong bối cảnh Việt Nam đẩy nhanh chuyển đổi số quốc gia, phát triển đô thị thông minh chính là chuyển đổi số trong đô thị đó. Thành phố thông minh không thể tách rời quá trình chuyển đổi số địa phương.