đô thị thông minh
Phiên họp UBND tỉnh Điện Biên tháng 11/2021 (lần 1) vào ngày 17/11. (Ảnh: dienbien.gov.vn)

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Điện Biên, ngày 17/11, tại phiên họp UBND tỉnh (lần 1), các đại biểu đã cho ý kiến đóng góp hoàn thiện bổ sung vào tờ trình đề nghị phê duyệt Đề án Chuyển đổi số tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.  

Trước đó, ngày 1/10, Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 13-NQ/TU về chuyển đổi số tỉnh Điện Biên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Nghị quyết nhấn mạnh, dù chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Điện Biên bước đầu đã có những chuyển biến tích cực, hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số của tỉnh vẫn còn nhiều hạn chế, mức độ ứng dụng thấp hơn so với mặt bằng chung của cả nước. 

 

Nghị quyết xác định 4 nhóm mục tiêu cụ thể về phát triển hạ tầng số, chính quyền số, kinh tế số, xã hội số. Trong đó, mục tiêu tổng quát là từng bước đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành, phục vụ của các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội dựa trên công nghệ số. Phát triển chính quyền số, kinh tế số. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Sử dụng công nghệ số để nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân, góp phần đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh.

Tại phiên họp 17/11, nhiều ý kiến được đưa ra để hoàn thiện bổ sung vào tờ trình đề nghị phê duyệt Đề án. Đề án phấn đấu đến năm 2025, triển khai tối thiểu 10 dịch vụ đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh; đến năm 2030, triển khai dịch vụ đô thị thông minh tại tất cả các huyện, thị xã, thành phố. Kinh tế số chiếm tối thiểu 15% GRDP của tỉnh; tối thiểu 70% số xã trên địa bàn tỉnh cơ bản chuyển đổi số…

Ông Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, mục tiêu trong giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030 về cơ bản cần bám sát mục tiêu đã xác định, nghiên cứu kỹ lưỡng các nhóm giải pháp để triển khai thực hiện, đảm bảo tính kế thừa. Thống nhất dành 1% chi thường xuyên để thực hiện Đề án; khuyến khích huy động nguồn kinh phí ngoài ngân sách địa phương, tập trung vào 6 lĩnh vực ưu tiên.

Hải Lam