UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành kế hoạch phát triển Kinh tế - xã hội 5 năm (2021-2025). Kế hoạch được ban hành nhằm cụ thể hoá mục tiêu, các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã được HĐND tỉnh thông qua thành các nhiệm vụ, chương trình, đề án cụ thể để triển khai thực hiện hiệu quả, xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế đến năm 2025 trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Kế hoạch được xây dựng phải phù hợp với đặc điểm tình hình thực tiễn gắn với phân bổ, cân đối nguồn lực hợp lý đảm bảo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, chương trình, đề án; đồng thời, kế thừa và phát huy những kết quả đạt được, bài học kinh nghiệm tích cực và khắc phục những tồn tại, hạn chế trong tổ chức thực hiện của giai đoạn trước, từ đó xác định các lợi thế so sánh để lựa chọn những khâu đột phá nhằm thúc đẩy phát triển mạnh mẽ kinh tế - xã hội.

đô thị thông minh

Theo đó, Thừa Thiên Huế đặt mục tiêu phát triển kinh tế nhanh và bền vững trên cơ sở phát triển du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, công nghệ thông tin và truyền thông là đột phá, công nghiệp và nông nghiệp công nghệ cao là nền tảng.

Khai thác, phát huy hiệu quả các tiềm năng, lợi thế của tỉnh, của vùng, nhất là sự kết hợp hài hòa giữa di sản văn hóa, lịch sử đặc sắc, phong phú với cảnh quan tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên đa dạng, phong phú. Đồng thời, giải quyết tốt mối quan hệ giữa phát triển kinh tế và phát triển văn hoá; giữa bảo tồn, gìn giữ truyền thống và phát huy các giá trị di sản, trong đó bảo tồn là cốt lõi; giữa phát triển đô thị di sản và phát triển thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Xây dựng bộ máy chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động; đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh để thu hút và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của mọi thành phần kinh tế, nhất là khu vực kinh tế tư nhân cho phát triển hạ tầng giao thông, đô thị và những ngành, lĩnh vực kinh tế có tiềm năng, lợi thế.

Để thực hiện được nhiều mục tiêu kinh tế - xã hội đặt ra trong 5 năm tới, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế có kế hoạch thực hiện 6 chương trình trọng điểm. Cụ thể là: Chương trình phát triển đô thị; Chương trình phát triển hạ tầng kinh tế - kỹ thuật và phát triển công nghiệp; Chương trình phát triển văn hóa, du lịch - dịch vụ; Chương trình phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao;  Chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Tỉnh cũng sẽ thực hiện chương trình cải cách hành chính hoàn thiện chính quyền điện tử, triển khai chuyển đổi số và dịch vụ đô thị thông minh.

Duy Vũ

VNPT sẽ hậu thuẫn Đồng Nai thúc đẩy Chính quyền điện tử, đô thị thông minh

VNPT sẽ hậu thuẫn Đồng Nai thúc đẩy Chính quyền điện tử, đô thị thông minh

Sau 5 năm, Tập đoàn VNPT đã đồng hành với UBND tỉnh Đồng Nai đẩy mạnh triển khai ứng dụng Viễn thông - CNTT một cách toàn diện và đạt những thành tựu đáng ghi nhận, đặc biệt là về triển khai chính quyền điện tử.