Theo quyết định kiện toàn và đổi tên Ban chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Lạng Sơn mới được UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành, Ban chỉ đạo về chuyển đổi số tỉnh này có Trưởng ban là Chủ tịch UBND tỉnh; Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực TT&TT là Phó Trưởng ban thường trực và Giám đốc Sở TT&TT là Phó Trưởng ban.

Ban chỉ đạo còn có các thành viên gồm: Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, các Sở KH&CN, Tài chính, KH&ĐT, Nội vụ, GD&ĐT, Y tế, Công Thương, Xây dựng, NN&PTNT; TN&MT, Tư pháp, Giao thông vận tải, LĐ-TBXH, VHTT&DL; Công an tỉnh, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh; cùng Giám đốc 3 đơn vị là Bưu điện tỉnh Lạng Sơn, Viễn thông Lạng Sơn, Viettel Lạng Sơn.

cách mạng 4.0
Giám đốc Sở TT&TT Lạng Sơn Nguyễn Khắc Lịch được Bộ TT&TT biệt phái về công tác tại tỉnh Lạng Sơn với nhiệm vụ thúc đẩy chuyển đổi số địa phương. 

Ban chỉ đạo có chức năng nghiên cứu, đề xuất với UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và giúp Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, phối hợp thực hiện các chủ trương, chiến lược, cơ chế, chính sách tạo môi trường pháp lý thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số, gắn kết chặt chẽ với cải cách hành chính; xây dựng, phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh; tạo thuận lợi cho việc triển khai Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) tại tỉnh Lạng Sơn.

Một trong những nhiệm vụ của Ban chỉ đạo là nghiên cứu, đề xuất với UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về phương hướng, giải pháp để giải quyết những vấn đề trong thực hiện các chủ trương, chiến lược, cơ chế, chính sách thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số, gắn kết chặt chẽ với cải cách hành chính; xây dựng, phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh; tạo thuận lợi cho việc triển khai CMCN 4.0 tại tỉnh Lạng Sơn.

Tham mưu xây dựng các chương trình, cơ chế, chính sách, đề án, dự án liên quan đến chuyển đổi số, xây dựng, phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

Ban chỉ đạo cũng có các nhiệm vụ khác gồm: Giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chuyển đổi số, xây dựng, phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh; điều phối việc thực hiện các chiến lược, chương trình, cơ chế, chính sách, đề án, dự án, giải pháp có tính chất liên ngành về chuyển đổi số, xây dựng, phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh; chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn thông tin, ứng cứu xử lý sự cố an toàn thông tin mạng của tỉnh; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp, tuân thủ các yêu cầu của Cơ quan điều phối quốc gia trong điều phối ứng cứu sự cố; Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh...

 

Cũng tại quyết định kiện toàn và đổi tên Ban chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử tỉnh Lạng Sơn, UBND tỉnh này còn kiện toàn Tổ giúp việc Ban chỉ đạo về chuyển đổi số tỉnh do Giám đốc Sở TT&TT làm Tổ trưởng và có các Tổ phó gồm: Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Phó Giám đốc Sở KH&ĐT, Phó Giám đốc Sở Tài chính, Phó Giám đốc Sở Công Thương, Phó Giám đốc Sở Xây dựng.

UBND tỉnh Lạng Sơn giao Sở TT&TT là cơ quan Thường trực của Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc; bảo đảm các điều kiện cần thiết cho hoạt động của Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc; là cơ quan đầu mối thực hiện công tác đảm bảo an toàn thông tin, ứng cứu xử lý sự cố an toàn thông tin mạng của tỉnh; thực hiện các yêu cầu của Cơ quan điều phối quốc gia trong điều phối ứng cứu sự cố.

Trước đó, vào ngày 24/9, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định 1619 kiện toàn và đổi tên Ủy ban quốc gia về Chính phủ điện tử thành Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số. Thủ tướng Chính phủ làm Chủ tịch Ủy ban này.

Việc kiện toàn Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số từ Ủy ban quốc gia về Chính phủ điện tử, nhằm tiếp tục có những chỉ đạo quyết liệt đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia trong giai đoạn mới.

Ủy ban có chức năng nghiên cứu, đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, phối hợp thực hiện các chủ trương, chiến lược, cơ chế, chính sách tạo môi trường pháp lý thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số quốc gia, gắn kết chặt chẽ với cải cách hành chính; xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh; tạo thuận lợi cho việc triển khai CMCN 4.0 tại Việt Nam.

Vân Anh

Công chức, viên chức và người dân Lạng Sơn sẽ có trợ lý ảo hỗ trợ

Công chức, viên chức và người dân Lạng Sơn sẽ có trợ lý ảo hỗ trợ

Tỉnh Lạng Sơn đặt mục tiêu đến năm 2025, tất cả cơ quan nhà nước có trợ lý ảo hỗ trợ công việc cho cán bộ, công chức, viên chức. Cùng với đó, 100% người dân, doanh nghiệp của tỉnh được trợ lý ảo hỗ trợ dùng dịch vụ công.