Ngày 29/12, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã ký Quyết định 2219 phê duyệt Chương trình Sách quốc gia giai đoạn 2022 - 2026.

Mục tiêu của Chương trình là ứng dụng công nghệ số trong hoạt động xuất bản nhằm tăng cường cung cấp, phổ biến tri thức, phục vụ nâng cao dân trí, phát triển văn hoá, thực hiện các định hướng phát triển đất nước.

Chương trình cũng hướng tới xuất bản mới và tái bản 500 đầu sách dưới dạng xuất bản phẩm điện tử gồm 300 đầu sách chính trị - xã hội và văn hóa, 100 đầu sách song ngữ Việt - Anh về thông tin đối ngoại; và 100 đầu sách thiếu niên, nhi đồng.

Bên cạnh đó, từ năm 2022 đến năm 2026, sẽ xây dựng trang tin điện tử và phần mềm ứng dụng trên thiết bị máy tính, điện thoại di động để lưu trữ và phát hành sách điện tử của Chương trình Sách quốc gia.

cách mạng 4.0
Trong 500 đầu sách sẽ được xuất bản mới và tái bản dưới dạng xuất bản phẩm điện tử có 100 đầu sách thiếu niên, nhi đồng. (Ảnh minh họa: mic.gov.vn)

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ TT&TT chủ trì phối hợp với các bộ, ngành, địa phương có liên quan tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc Chương trình Sách quốc gia đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.

 

Đồng thời, kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện Chương trình Sách quốc gia; định kỳ hàng năm tổ chức sơ kết; tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình Sách quốc gia, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Tài chính có trách nhiệm bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách Nhà nước để thực hiện Chương trình Sách quốc gia theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

Trong định hướng phát triển lĩnh vực xuất bản, Bộ TT&TT đã đặt mục tiêu đến năm 2025 xuất bản đáp ứng nhu cầu đọc sách, tinh thần truyền thống hiếu học của người Việt Nam phải ở mức cao của thế giới, mỗi năm xuất bản một số đầu sách có giá trị cao, tạo sức lan tỏa ra toàn quốc.

Phát triển một số nhà xuất bản trọng điểm, đủ năng lực dẫn dắt thị trường, tập trung chuyển đổi số các nhà xuất bản tiến tới hình thành một thị trường xuất bản năng động, lành mạnh và chất lượng. Chuyển từ xuất bản truyền thống sang xuất bản điện tử; đến năm 2025, tỷ lệ bản sách/người đạt 5,5 bản sách/người/năm, trong đó tỷ lệ sách xuất bản điện tử trên số đầu sách đạt tối thiểu 15%.

Với năm 2022, tại Chỉ thị 103 về công tác thi đua khen thưởng ngành TT&TT năm tới, Bộ TT&TT đã xác định rõ một trong những mục tiêu trọng tâm là tăng cường năng lực hoạt động của các đơn vị xuất bản, in và phát hành: Tổ chức xây dựng nhà xuất bản trọng điểm; hỗ trợ các đơn vị xuất bản phối hợp với các doanh nghiệp ICT xây dựng phần mềm quản lý quy trình, hỗ trợ biên tập, tổ chức phát hành, phát triển các hình thức thương mại điện tử. Thực hiện chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ trong hoạt động xuất bản, thí điểm xây dựng nền tảng xuất bản và phát hành sách điện tử.

Vân Anh

Nhiều gia đình sử dụng sách giáo khoa điện tử khi phải giãn cách xã hội

Nhiều gia đình sử dụng sách giáo khoa điện tử khi phải giãn cách xã hội

Bộ sách giáo khoa các cấp đã được số hóa và cung cấp miễn phí. Nhiều gia đình đang sử dụng bản sách giáo khoa điện tử, trong khi chưa có bản giấy do tình hình giãn cách ở nhiều địa phương.