Mới đây, Chương trình phối hợp hoạt động giữa Bộ Xây dựng và Bộ Khoa học & Công nghệ giai đoạn 2021–2025 đã được hai bên ký kết. Mục đích của Chương trình phối hợp là đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển và chuyển giao khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo phục vụ phát triển ngành xây dựng, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Trong chương trình này, hai bên thống nhất các yêu cầu như nội dung phối hợp cụ thể, phân công trách nhiệm mỗi bên rõ ràng nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm hai bên trong triển khai các nội dung. Và đáng chú ý là trong nội dung phối hợp bao gồm triển khai có hiệu quả Đề án "Phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018-2025".

thành phố thông minh
Bộ Xây dựng và Bộ Khoa học & Công nghệ vừa thống nhất phối hợp triển khai có hiệu quả Đề án "Phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018-2025" (ảnh minh họa).

Trong Đề án "Phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018-2025", mục tiêu tổng quát được đặt ra gồm hướng tới tăng trưởng xanh, phát triển bền vững, khai thác, phát huy các tiềm năng và lợi thế, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực; khai thác tối ưu hiệu quả tài nguyên, con người, nâng cao chất lượng cuộc sống.

 

Đề án cũng đảm bảo tạo điều kiện đối với các tổ chức, cá nhân, người dân tham gia hiệu quả nghiên cứu, đầu tư xây dựng, quản lý phát triển đô thị thông minh; hạn chế các rủi ro và nguy cơ tiềm năng; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và các dịch vụ đô thị; nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế, hội nhập quốc tế.

Quan điểm và nguyên tắc của Đề án bao gồm đảm bảo tính thống nhất, tối ưu hóa cơ sở hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng ICT hiện có dựa trên Khung tham chiếu ICT phát triển đô thị thông minh, các quy chuẩn và tiêu chuẩn kỹ thuật để đảm bảo khả năng tương tác, hoạt động đồng bộ; sử dụng các chỉ số chính đánh giá về hiệu quả hoạt động (KPI) cho đô thị thông minh.

H.A.H

Đề án đô thị thông minh Cần Thơ lấy người dân làm trung tâm

Đề án đô thị thông minh Cần Thơ lấy người dân làm trung tâm

Mục tiêu tổng quát của đề án đô thị thông minh Cần Thơ là nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, quản lý đô thị tinh gọn, bảo vệ môi trường hiệu quả.