Ngày 1/12/2021, Sở Xây dựng Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch số 4579 về ứng dụng CNTT trong hoạt động, phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng của Sở Xây dựng năm 2022.

Mục tiêu chung của Kế hoạch bao gồm đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động của cơ quan Sở; tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức về an toàn thông tin đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Cụ thể, Sở Xây dựng Thừa Thiên Huế lên kế hoạch tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức về vai trò và tầm quan trọng của việc đảm bảo an toàn thông tin; đồng thời tiếp tục đầu tư phần mềm diệt virus, phần mềm bảo mật có bản quyền.

an toàn thông tin
 

Trước đó, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế cũng vừa ban hành Quyết định số 4546 về Quy định bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng trong hoạt động của Sở. Theo đó, Sở Xây dựng nêu nguyên tắc bảo đảm an toàn, an ninh thông tin là yêu cầu bắt buộc, thường xuyên, liên tục, có tính xuyên suốt.

Các phòng, đơn vị thuộc Sở có trách nhiệm bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng của đơn vị mình; bố trí nhân sự chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng; xác định rõ quyền hạn, trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị, từng bộ phận, cá nhân trong đơn vị đối với công tác bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng.

Bên cạnh đó, công chức, viên chức và người lao động trong các phòng, đơn vị thuộc Sở có trách nhiệm bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trong phạm vi xử lý công việc của mình theo quy định của Nhà nước và của Sở.

H.A.H

Nhiều nghiên cứu nâng cao năng lực an toàn thông tin được hiện thực hóa

Nhiều nghiên cứu nâng cao năng lực an toàn thông tin được hiện thực hóa

Nhìn lại kết quả nghiên cứu 4 năm qua, nhiều sản phẩm thiết bị phần cứng có khả năng đưa vào sản xuất thử nghiệm hoặc sản xuất thương mại như thiết bị chuyên dụng giám sát hạ tầng CNTT, camera bảo mật, vi mạch bảo mật cho thiết bị IoT…